Kiểm tra thông tin chung iPhone/iPad bằng Serial

PriceĐồngBạcVàngBạch Kim
5,500 VND5,000 VND4,500 VND4,000 VND3,500 VND

Estimated Time: 1-5 Minutes

iCloud Lock: OFF = tắt / ON = bật

Blacklist Status: Clean = Sạch/ Lost= báo mất / Stolen = mất cắp/ Hoặc blacklist bởi nhà mạng

Part Number: MKVN2LL/A  - Model của máy

Coverage Status: Tình trạng bảo hành [Your Limited Warranty is Active = còn BH]

Estimated Purchase Date: 2015-10-23 = Ngày mua máy 23/10/2015

Registration Date: 2015-10-23 = Ngày kích hoạt 23/10/2015

Warranty Start: 2015-10-23

Warranty End: 2016-10-22

Sold-by: Apple Carrier

Sim-Lock: Unlocked = quốc tế / Locked = bản khoá mạng

Dịch vụ chạy không ổn định do thông tin iCloud đôi lúc bị nghẽn

Register

or login if you already have an account.

View full list here