Kiểm tra nhà mạng + iCloud bằng SERIAL

6,450 VND

Estimated Time 1-5 Minutes

Thông tin bao gồm kiểu máy + iCloud + nhà mạng. Nếu máy quốc tế chỉ trả về kết quả Unlocked

Kết quả có trong 3-5 phút.

Nhập sai Serial không hoàn tiền

Sau khi có thông tin, bạn cần kiểm tra tình trạng nợ cước / sạch cước / báo mất theo từng nhà mạng: 

  1. Kiểm tra Mạng AT&T Tự Unlock nếu sạch cước
  2. Kiểm tra Mạng T-Mobile USA
  3. Kiểm tra Nợ cước/Báo mất + SPCS đầy đủ của nhà mạng Sprint
  4. Kiểm tra Nợ cước / Báo mất mạng Verizon USA
  5. Kiểm tra Blacklist các nhà mạng Anh UK
  6. Kiểm tra các nhà mạng Canada

Register

or login if you already have an account.

View full list here

PlanPlan PriceDiscounted Price
Đồng20,000 VND per 1 days5,950 VND
Bạc50,000 VND per 1 days5,450 VND
Vàng100,000 VND per 1 days4,950 VND
Bạch Kim300,000 VND per 1 days4,450 VND

Check nhà mạng & Blacklist