Kiểm tra bảo hành và phân phối điện thoại Xiaomi

3,500 VND

Estimated Time 1-5 Minutes

Dịch vụ kiểm tra bảo hành Xiaomi.

Model: Kiểu máy + màu sắc + dung lượng.
Purchase Date: Ngày mua.
Purchase Country: Quốc gia nơi phân phối.
Coverage End Date: Ngày hết hạn bảo hành.

Register

or login if you already have an account.

View full list here

PlanPlan PriceDiscounted Price